Corrigendum to Assembling of AcrB Trimer in Cell Membrane [J. Mol. Biol. 423(1) (2012) 123134] Academic Article uri icon

published proceedings

  • Journal of Molecular Biology

author list (cited authors)

  • Lu, W., Chai, Q., Zhong, M., Yu, L., Fang, J., Wang, T., ... Wei, Y.

citation count

  • 0

complete list of authors

  • Lu, Wei||Chai, Qian||Zhong, Meng||Yu, Linliang||Fang, Jun||Wang, Tong||Li, Huilin||Zhu, Haining||Wei, Yinan

publication date

  • March 2013