Plants and related carbon cycling under elevated ground-level ozone: A mini review Academic Article uri icon

published proceedings

  • Applied Geochemistry

author list (cited authors)

  • Zhang, Y., Han, Z., Li, X., Zhang, H., Yuan, X., Feng, Z., ... Wang, X.

complete list of authors

  • Zhang, Yanli||Han, Zhiyu||Li, Xinyi||Zhang, Hongliang||Yuan, Xiangyang||Feng, Zhaozhong||Wang, Peng||Mu, Zhaobin||Song, Wei||Blake, Donald R||Ying, Qi||George, Christian||Sheng, Guoying||Peng, Ping'an||Wang, Xinming

publication date

  • September 2022