NAC1 Modulates Autoimmunity by Suppressing Regulatory T Cell-Mediated Tolerance Institutional Repository Document uri icon

author list (cited authors)

  • Yang, J., Ren, Y., Kumar, A., Xiong, X., Das, J. K., Peng, H., ... Song, J.

complete list of authors

  • Yang, Jin-Ming||Ren, Yijie||Kumar, Anil||Xiong, Xiaofang||Das, Jugal Kishore||Peng, Hao-Yun||Wang, Liqing||Ren, Xingcong||Zhang, Yi||Ji, Cheng||Cheng, Yan||Zhang, Li||Alaniz, Robert C||de Figueiredo, Paul||Fang, Deyu||Liu, Xiaoqi||Wang, Jianlong||Song, Jianxun

Book Title

  • Cold Spring Harbor Laboratory

publication date

  • March 2022