Deep Learning Enhanced Mobile-Phone Microscopy Academic Article uri icon

published proceedings

  • ACS PHOTONICS

altmetric score

  • 179.452

author list (cited authors)

  • Rivenson, Y., Koydemir, H. C., Wang, H., Wei, Z., Ren, Z., Gunaydin, H., ... Ozcan, A.

citation count

  • 119

complete list of authors

  • Rivenson, Yair||Koydemir, Hatice Ceylan||Wang, Hongda||Wei, Zhensong||Ren, Zhengshuang||Gunaydin, Harun||Zhang, Yibo||Gorocs, Zoltan||Liang, Kyle||Tseng, Derek||Ozcan, Aydogan

publication date

  • June 2018