Formation mechanisms of paleokarst and karst collapse columns of the Middle Cambrian-Lower Ordovician carbonates in Huainan coalfield, Northern China Academic Article uri icon

published proceedings

  • JOURNAL OF HYDROLOGY

altmetric score

  • 0.25

author list (cited authors)

  • Zhang, H., Xu, G., Zhan, H., Zheng, J., Wang, M., Liu, M., Pan, S., & Wang, N.

citation count

  • 3

complete list of authors

  • Zhang, Haitao||Xu, Guangquan||Zhan, Hongbin||Zheng, Jianbin||Wang, Minhua||Liu, Mancai||Pan, Shengqiang||Wang, Nan

publication date

  • January 2021