Superconducting Cu/Nb nanolaminate by coded accumulative roll bonding and its helium damage characteristics Academic Article uri icon

published proceedings

  • ACTA MATERIALIA

altmetric score

  • 0.25

author list (cited authors)

  • Gao, R., Jin, M., Han, F., Wang, B., Wang, X., Fang, Q., ... Li, J. u.

citation count

  • 24

complete list of authors

  • Gao, Rui||Jin, Miaomiao||Han, Fei||Wang, Baoming||Wang, Xianping||Fang, Qianfeng||Dong, Yanhao||Sun, Cheng||Shao, Lin||Li, Mingda||Li, Ju

publication date

  • September 2020