Predicting the Coronary Thrombosis Events Risk in Chinese Patients After Percutaneous Coronary Intervention With Drug Eluting Stents: Risk Model From PROMISE Trial Conference Paper uri icon

published proceedings

  • CIRCULATION

author list (cited authors)

  • Song, Y., Xu, J., Jiang, L., Zhao, X., Liu, F., Zhang, Z., ... Yuan, J.

complete list of authors

  • Song, Ying||Xu, Jingjing||Jiang, Lin||Zhao, Xueyan||Liu, Fangchao||Zhang, Zheng||Zhang, Yongzhen||Su, Shuhong||Guo, Xiaogang||Wang, Qingsheng||Feng, Yingqing||Liu, Zhenyu||Gao, Runlin||Han, Yaling||Yuan, Jinqing

publication date

  • 2022