Crystal structure and photoluminescence properties of Eu2+-activated Ba2LiB5O10 phosphors Academic Article uri icon

published proceedings

  • OPTICS COMMUNICATIONS

author list (cited authors)

  • Wang, Q., Deng, D., Xu, S., Hua, Y., Huang, L., Wang, H., ... Li, C.

citation count

  • 9

complete list of authors

  • Wang, Qian||Deng, Degang||Xu, Shiqing||Hua, Youjie||Huang, Lihui||Wang, Huanping||Zhao, Shilong||Jia, Guohua||Li, Chenxia

publication date

  • October 2011