Eu2+ & Mn2+ co-activated Sr3Si6O3N8 green emitting phosphors with enhanced fluorescence emission Academic Article uri icon

published proceedings

  • OPTICS COMMUNICATIONS

author list (cited authors)

  • Jin, Z., Wu, Y., Wu, Z., Deng, D., Xu, S., Tong, S., ... Xu, S.

citation count

  • 4

complete list of authors

  • Jin, Zhouwei||Wu, Yuyu||Wu, Zhen||Deng, Degang||Xu, Shiyun||Tong, Shaojia||Zhao, Qinger||Zhou, Beinger||Shao, Zhimeng||Ren, Yingbao||Yu, Hua||Xu, Shiqing

publication date

  • July 2014