A fluorescent titanium-based metal-organic framework sensor for nitroaromatics and nanomolar Fe3+ detection Academic Article uri icon

published proceedings

  • JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY

author list (cited authors)

  • Zhong, F., Zhang, X., Zheng, C., Xu, H., Gao, J., & Xu, S.

citation count

  • 26

complete list of authors

  • Zhong, Fangyuan||Zhang, Xin||Zheng, Congqin||Xu, Hui||Gao, Junkuo||Xu, Shiqing

publication date

  • August 2020