Synthesis and fluorescent thermal response of sol-gel SiO2 composite film containing nanodiamonds Academic Article uri icon

published proceedings

  • CARBON

author list (cited authors)

  • Jing, X., Xu, Y., Gan, H., Hu, P., Li, C., Qian, J., ... Xu, S.

citation count

  • 2

complete list of authors

  • Jing, Xufeng||Xu, Yayan||Gan, Haiyong||Hu, Ping||Li, Chenxia||Qian, Jianqiang||Zhang, Junjie||Tian, Ying||Xu, Shiqing

publication date

  • October 2021

published in