STELLAR FLARES IN THE CSTAR FIELD: RESULTS FROM THE 2008 DATA SET Academic Article uri icon

published proceedings

  • The Astronomical Journal

author list (cited authors)

  • Liang, E., Wang, S., Zhou, J., Zhou, X. u., Zhang, H., Xie, J., ... Ashley, M.

complete list of authors

  • Liang, En-Si||Wang, Songhu||Zhou, Ji-Lin||Zhou, Xu||Zhang, Hui||Xie, Jiwei||Liu, Huigen||Wang, Lifan||Ashley, MCB

publication date

  • November 2016