ASASSN-14ms: The Most Energetic Known Explosion of a Type Ibn Supernova and Its Physical Origin Academic Article uri icon

published proceedings

  • The Astrophysical Journal

author list (cited authors)

  • Wang, X., Lin, W., Zhang, J., Zhang, T., Cai, Y., Zhang, K., ... Zhai, Q.

complete list of authors

  • Wang, Xiaofeng||Lin, Weili||Zhang, Jujia||Zhang, Tianmeng||Cai, Yongzhi||Zhang, Kaicheng||Filippenko, Alexei V||Graham, Melissa||Maeda, Keiichi||Mo, Jun||Xiang, Danfeng||Xi, Gaobo||Yan, Shengyu||Wang, Lifan||Wang, Lingjun||Kawabata, Koji||Zhai, Qian

publication date

  • August 2021