Memristive Device Characteristics Engineering by Controlling the Crystallinity of Switching Layer Materials Academic Article uri icon

published proceedings

  • ACS APPLIED ELECTRONIC MATERIALS

author list (cited authors)

  • Yang, H., Chen, B., Song, B., Meng, D., Tiwari, S., Krishnamoorthy, A., ... Wu, W.

citation count

  • 5

complete list of authors

  • Yang, Hao||Chen, Buyun||Song, Boxiang||Meng, Deming||Tiwari, Subodh||Krishnamoorthy, Aravind||Yan, Xiaodong||Liu, Zerui||Wang, Yunxiang||Hu, Pan||Ou, Tse-Hsien||Branicio, Paulo||Kalia, Rajiv||Nakano, Aiichiro||Vashishta, Priya||Liu, Fanxin||Wang, Han||Wu, Wei

publication date

  • June 2020