n664230SE Academic Article uri icon

published proceedings

  • J Immunother Cancer

author list (cited authors)

  • Ren, Y., Kumar, A., Das, J. K., Peng, H., Wang, L., Balllard, D., ... Song, J.

complete list of authors

  • Ren, Yijie||Kumar, Anil||Das, Jugal K||Peng, Hao-Yun||Wang, Liqing||Balllard, Darby||Xiong, Xiaofang||Ren, Xingcong||Zhang, Yi||Yang, Jin-Ming||Song, Jianxun

publication date

  • January 1, 2022 11:11 AM

publisher

  • BMJ  Publisher