Identification of Elongation Factor-2 as a Novel Regulator of Mitochondrial Fission Institutional Repository Document uri icon

author list (cited authors)

  • Kim, J., Li, Y., Cheng, Y., Ren, X., Zhang, Y. i., Ji, C., ... Yang, J.

complete list of authors

  • Kim, Jinhwan||Li, Yanfeng||Cheng, Yan||Ren, Xingcong||Zhang, Yi||Ji, Cheng||Zhu, Hua||Takahashi, Yoshinori||Xiong, Xingdong||Gu, Lixiang||Ngule, Chrispus||Xiong, Xiaofang||Song, Jianxun||Liu, Xiaoqi||Yang, Jinming

Book Title

  • Authorea

publication date

  • January 1, 2022 11:11 AM