Elucidating the critical oligomeric steps in secondary organic aerosol and brown carbon formation Institutional Repository Document uri icon

author list (cited authors)

  • Ji, Y., Shi, Q., Ma, X., Gao, L., Wang, J., Li, Y., ... An, T.

complete list of authors

  • Ji, Yuemeng||Shi, Qiuju||Ma, Xiaohui||Gao, Lei||Wang, Jiaxin||Li, Yixin||Gao, Yanpeng||Li, Guiying||Zhang, Renyi||An, Taicheng

Book Title

  • Copernicus GmbH

publication date

  • February 2022