Modeling Biogenic and Anthropogenic Secondary Organic Aerosol in China Institutional Repository Document uri icon

author list (cited authors)

  • Hu, J., Wang, P., Ying, Q. i., Zhang, H., Chen, J., Ge, X., ... Zhang, Y.

complete list of authors

  • Hu, Jianlin||Wang, Peng||Ying, Qi||Zhang, Hongliang||Chen, Jianjun||Ge, Xinlei||Li, Xinghua||Jiang, Jingkun||Wang, Shuxiao||Zhang, Jie||Zhao, Yu||Zhang, Yingyi

Book Title

  • EGUsphere

publication date

  • August 2016