Seasonal and spatial variations in aerosol vertical distribution and optical properties over China from long-term satellite and groundbased remote sensing Institutional Repository Document uri icon

altmetric score

  • 2

author list (cited authors)

  • Tian, P., Cao, X., Zhang, L., Sun, N., Sun, L. u., Logan, T., ... Zhang, R.

citation count

  • 3

complete list of authors

  • Tian, Pengfei||Cao, Xianjie||Zhang, Lei||Sun, Naixiu||Sun, Lu||Logan, Timothy||Shi, Jinsen||Wang, Yuan||Ji, Yuemeng||Lin, Yun||Huang, Zhongwei||Zhou, Tian||Shi, Yingying||Zhang, Renyi

Book Title

  • EGUsphere

publication date

  • January 2016