A Highly Stable Zeotype Mesoporous Zirconium Metal–Organic Framework with Ultralarge Pores Academic Article uri icon

published proceedings

  • Angewandte Chemie

author list (cited authors)

  • Feng, D., Wang, K., Su, J., Liu, T., Park, J., Wei, Z., ... Zhou, H.

citation count

  • 31

complete list of authors

  • Feng, Dawei||Wang, Kecheng||Su, Jie||Liu, Tian‐Fu||Park, Jihye||Wei, Zhangwen||Bosch, Mathieu||Yakovenko, Andrey||Zou, Xiaodong||Zhou, Hong‐Cai

publication date

  • January 2015

publisher