Flexible Zirconium Metal‐Organic Frameworks as Bioinspired Switchable Catalysts Academic Article uri icon

published proceedings

  • Angewandte Chemie

author list (cited authors)

  • Yuan, S., Zou, L., Li, H., Chen, Y., Qin, J., Zhang, Q., ... Zhou, H.

citation count

  • 45

complete list of authors

  • Yuan, Shuai||Zou, Lanfang||Li, Haixia||Chen, Ying‐Pin||Qin, Junsheng||Zhang, Qiang||Lu, Weigang||Hall, Michael B||Zhou, Hong‐Cai

publication date

  • August 2016

publisher