Flexible and Hierarchical MetalOrganic Framework Composites for HighPerformance Catalysis Academic Article uri icon

published proceedings

  • Angewandte Chemie

author list (cited authors)

  • Huang, N., Drake, H., Li, J., Pang, J., Wang, Y., Yuan, S., ... Zhou, H.

citation count

  • 11

complete list of authors

  • Huang, Ning||Drake, Hannah||Li, Jialuo||Pang, Jiandong||Wang, Ying||Yuan, Shuai||Wang, Qi||Cai, Peiyu||Qin, Junsheng||Zhou, Hongā€Cai

publication date

  • July 2018

publisher