Molecular Pivot‐Hinge Installation to Evolve Topology in Rare‐Earth Metal–Organic Frameworks Academic Article uri icon

published proceedings

  • Angewandte Chemie

author list (cited authors)

  • Feng, L., Wang, Y., Zhang, K., Wang, K., Fan, W., Wang, X., ... Zhou, H.

citation count

  • 3

complete list of authors

  • Feng, Liang||Wang, Yutong||Zhang, Kai||Wang, Kun‐Yu||Fan, Weidong||Wang, Xiaokang||Powell, Joshua A||Guo, Bingbing||Dai, Fangna||Zhang, Liangliang||Wang, Rongming||Sun, Daofeng||Zhou, Hong‐Cai

publication date

  • November 2019

publisher