Temperature dependence of hyperfine interaction in NV center Conference Paper uri icon

author list (cited authors)

  • Soshenko, V. V., Vorobyov, V. V., Bolshedvorskii, S. V., Rubinas, O. R., Kudlatsky, B. A., Sorokin, V. N., Smolyaninov, A. N., & Akimov, A. V.

complete list of authors

  • Soshenko, Vladimir V||Vorobyov, Vadim V||Bolshedvorskii, Stepan V||Rubinas, Olga R||Kudlatsky, Boris A||Sorokin, Vadim N||Smolyaninov, Andrey N||Akimov, Alexey V

publication date

  • January 1, 2019 11:11 AM

publisher

  • OSA  Publisher