Hiding a leaf in the forest: uncovering a 1300-year-old homicide case in a 2000-year-old cemetery Academic Article uri icon

published proceedings

  • ARCHAEOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL SCIENCES

altmetric score

  • 186.614

author list (cited authors)

  • Zou, Z., Wang, X., Wang, C., Zhang, Z., Sun, X., Yang, S., ... Wang, Q.

citation count

  • 0

complete list of authors

  • Zou, Zining||Wang, Xiaoyang||Wang, Chunxue||Zhang, Zhe||Sun, Xiaofan||Yang, Shiyu||Zhu, Cunshi||Zhu, Hong||Zhang, Quanchao||Wang, Qian

publication date

  • January 2021