Polarized coherent microwave supercontinua with a terawatt laser driver Academic Article uri icon

published proceedings

  • PHYSICAL REVIEW A

author list (cited authors)

  • Mitrofanov, A. V., Voronin, A. A., Nazarov, M. M., Rozhko, M. V., Shcheglov, P. A., Chashchin, M. V., ... Zheltikov, A. M.

complete list of authors

  • Mitrofanov, AV||Voronin, AA||Nazarov, MM||Rozhko, MV||Shcheglov, PA||Chashchin, MV||Glek, PB||Fedotov, AB||Sidorov-Biryukov, DA||Panchenko, V Ya||Zheltikov, AM

publication date

  • October 2021