Aerosol printing and photonic sintering of bioresorbable zinc nanoparticle ink for transient electronics manufacturing Academic Article uri icon

published proceedings

  • Science China Information Sciences

author list (cited authors)

  • Mahajan, B. K., Ludwig, B., Shou, W., Yu, X., Fregene, E., Xu, H., Pan, H., & Huang, X.

citation count

  • 18

complete list of authors

  • Mahajan, Bikram Kishore||Ludwig, Brandon||Shou, Wan||Yu, Xiaowei||Fregene, Emmanuel||Xu, Hang||Pan, Heng||Huang, Xian

publication date

  • July 2018