Cooperative Cluster Metalation and Ligand Migration in Zirconium Metal–Organic Frameworks Academic Article uri icon

published proceedings

  • Angewandte Chemie

author list (cited authors)

  • Yuan, S., Chen, Y., Qin, J., Lu, W., Wang, X., Zhang, Q., ... Zhou, H.

citation count

  • 23

complete list of authors

  • Yuan, Shuai||Chen, Ying‐Pin||Qin, Junsheng||Lu, Weigang||Wang, Xuan||Zhang, Qiang||Bosch, Mathieu||Liu, Tian‐Fu||Lian, Xizhen||Zhou, Hong‐Cai

publication date

  • December 2015

publisher