Cover Feature: Phototunable Lignin Plastics to Enable Recyclability (ChemSusChem 19/2021) Academic Article uri icon

published proceedings

  • ChemSusChem

author list (cited authors)

  • Hu, C., Zhao, M., Li, Q., Liu, Z., Hao, N., Meng, X., ... Yuan, J. S.

citation count

  • 0

complete list of authors

  • Hu, Cheng||Zhao, Mingzhen||Li, Qiang||Liu, Zhihua||Hao, Naijia||Meng, Xianzhi||Li, Jinghao||Lin, Furong||Li, Chenxuan||Fang, Lei||Dai, Susie Y||Ragauskas, Arthur J||Sue, HJ||Yuan, Joshua S

publication date

  • October 2021

publisher