Stratospheric ozone variability in high latitudes from microwave observations Academic Article uri icon

published proceedings

  • Journal of Geophysical Research

author list (cited authors)

  • Kulikov, Y. Y., Kuznetsov, I. V., Andriyanov, A. F., Borisov, O. N., Dryagin, S. Y., Erukhimova, T. L., ... Yurkov, V. M.

citation count

  • 5

complete list of authors

  • Kulikov, YY||Kuznetsov, IV||Andriyanov, AF||Borisov, ON||Dryagin, SY||Erukhimova, TL||Kukin, LM||Lubyako, LV||Mocheneva, OS||Nikiforov, PL||Ryskin, VG||Suvorov, EV||Shanin, VN||Shvetsov, AA||Yurkov, VM

publication date

  • October 1994