Boris R. Vainberg (on his 80th birthday) Institutional Repository Document uri icon

author list (cited authors)

  • Egorov, Y., Komech, A., Kuchment, P., Lakshtanov, E., Mazya, V., Molchanov, S., Novikov, R., & Freidlin, M.

citation count

  • 0

complete list of authors

  • Egorov, Yuri||Komech, Alexander||Kuchment, Peter||Lakshtanov, Evgeny||Mazya, Vladimir||Molchanov, Stanislav||Novikov, Roman||Freidlin, Mark

Book Title

  • arXiv

publication date

  • May 2018