Photon retention in coherently excited nitrogen ions Institutional Repository Document uri icon

author list (cited authors)

  • Yao, J., Wang, L., Chen, J., Wan, Y., Zhang, Z., Zhang, F., ... Cheng, Y. a.

complete list of authors

  • Yao, Jinping||Wang, Luojia||Chen, Jinming||Wan, Yuexin||Zhang, Zhihao||Zhang, Fangbo||Qiao, Lingling||Yu, Shupeng||Fu, Botao||Zhao, Zengxiu||Wu, Chengyin||Yakovlev, Vladislav V||Yuan, Luqi||Chen, Xianfeng||Cheng, Ya

Book Title

  • arXiv

publication date

  • November 2020