Time-varying copula and average annual reliability-based nonstationary hazard assessment of extreme rainfall events Academic Article uri icon

published proceedings

  • JOURNAL OF HYDROLOGY

altmetric score

  • 0.25

author list (cited authors)

  • Xu, P., Wang, D., Wang, Y., Qiu, J., Singh, V. P., Ju, X., ... Zhang, C.

citation count

  • 1

complete list of authors

  • Xu, Pengcheng||Wang, Dong||Wang, Yuankun||Qiu, Jianchun||Singh, Vijay P||Ju, Xiaopei||Zhang, Along||Wu, Jichun||Zhang, Changsheng

publication date

  • December 2021