Eternal love locked in an embrace and sealed with a ring: A Xianbei couple's joint burial in North Wei era, China (386-534 CE) Academic Article uri icon

published proceedings

  • INTERNATIONAL JOURNAL OF OSTEOARCHAEOLOGY

altmetric score

  • 487.868

author list (cited authors)

  • Zhang, Q., Hou, X., Yang, S., Ruan, S., Wang, A., Li, P., ... Wang, Q.

citation count

  • 2

complete list of authors

  • Zhang, Quanchao||Hou, Xiaogang||Yang, Shiyu||Ruan, Sunzifeng||Wang, Anqi||Li, Pengzhen||Sun, Xiaofan||Zhu, Hong||Zhang, Qun||Wang, Qian

publication date

  • September 2021

publisher