scTenifoldKnk: An Efficient Virtual Knockout Tool for Gene Function Predictions via Single-Cell Gene Regulatory Network Perturbation Academic Article uri icon

author list (cited authors)

  • Osorio, D., Zhong, Y., Li, G., Xu, Q., Yang, Y., Hillhouse, A., ... Cai, J. J.

complete list of authors

  • Osorio, Daniel||Zhong, Yan||Li, Guanxun||Xu, Qian||Yang, Yongjian||Tian, Yanan||Chapkin, Robert S||Huang, Jianhua Z||Cai, James J

publication date

  • February 2022