Nuclear Spin Gyroscope based on the Nitrogen Vacancy Center in Diamond. Academic Article uri icon

author list (cited authors)

  • Soshenko, V. V., Bolshedvorskii, S. V., Rubinas, O., Sorokin, V. N., Smolyaninov, A. N., Vorobyov, V. V., & Akimov, A. V.

complete list of authors

  • Soshenko, Vladimir V||Bolshedvorskii, Stepan V||Rubinas, Olga||Sorokin, Vadim N||Smolyaninov, Andrey N||Vorobyov, Vadim V||Akimov, Alexey V

publication date

  • January 1, 2021 11:11 AM