Correction to "Enhancement of van der Waals Interlayer Coupling through Polar Janus MoSSe". Academic Article uri icon

published proceedings

  • J Am Chem Soc

author list (cited authors)

  • Zhang, K., Guo, Y., Ji, Q., Lu, A., Su, C., Wang, H., ... Huang, S.

citation count

  • 0

complete list of authors

  • Zhang, Kunyan||Guo, Yunfan||Ji, Qingqing||Lu, Ang-Yu||Su, Cong||Wang, Hua||Puretzky, Alexander A||Geohegan, David B||Qian, Xiaofeng||Fang, Shiang||Kaxiras, Efthimios||Kong, Jing||Huang, Shengxi

publication date

  • April 2021