Acidification of subsurface coastal waters enhanced by eutrophication Academic Article uri icon

published proceedings

  • NATURE GEOSCIENCE

altmetric score

  • 15.75

author list (cited authors)

  • Cai, W., Hu, X., Huang, W., Murrell, M. C., Lehrter, J. C., Lohrenz, S. E., ... Gong, G.

citation count

  • 828

complete list of authors

  • Cai, Wei-Jun||Hu, Xinping||Huang, Wei-Jen||Murrell, Michael C||Lehrter, John C||Lohrenz, Steven E||Chou, Wen-Chen||Zhai, Weidong||Hollibaugh, James T||Wang, Yongchen||Zhao, Pingsan||Guo, Xianghui||Gundersen, Kjell||Dai, Minhan||Gong, Gwo-Ching

publication date

  • November 2011