Alkalinity distribution in the western North Atlantic Ocean margins Academic Article uri icon

published proceedings

  • JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS

altmetric score

  • 3

author list (cited authors)

  • Cai, W., Hu, X., Huang, W., Jiang, L., Wang, Y., Peng, T., & Zhang, X.

citation count

  • 153

complete list of authors

  • Cai, Wei-Jun||Hu, Xinping||Huang, Wei-Jen||Jiang, Li-Qing||Wang, Yongchen||Peng, Tsung-Hung||Zhang, Xin

publication date

  • 2010