Copula-based seasonal rainfall simulation considering nonstationarity Academic Article uri icon

published proceedings

  • JOURNAL OF HYDROLOGY

author list (cited authors)

  • Xu, P., Wang, D., Singh, V. P., Lu, H., Wang, Y., Wu, J., ... Zhang, J.

citation count

  • 3

complete list of authors

  • Xu, Pengcheng||Wang, Dong||Singh, Vijay P||Lu, Huayu||Wang, Yuankun||Wu, Jichun||Wang, Lachun||Liu, Jiufu||Zhang, Jianyun

publication date

  • November 2020