On investigation as grown NV centers in delta doped layers in diamond Conference Paper uri icon

author list (cited authors)

  • Bolshedvorskii, S., Bogdanov, S., Zeleneev, A., Soshenko, V., Rubinas, O., Radishev, D., ... Akimov, A.

complete list of authors

  • Bolshedvorskii, Stepan||Bogdanov, Sergey||Zeleneev, Anton||Soshenko, Vladimir||Rubinas, Olga||Radishev, Dmitry||Lobaev, Mikhail||Vikharev, Anatoly||Gorbachev, Alexei||Smolyaninov, Andrey||Sorokin, Vadim||Akimov, Alexei

publication date

  • January 1, 2020 11:11 AM