Optogenetic Control of Voltage-Gated Calcium Channels Academic Article uri icon

published proceedings

  • Angewandte Chemie

altmetric score

  • 63

author list (cited authors)

  • Ma, G., Liu, J., Ke, Y., Liu, X., Li, M., Wang, F., ... Zhou, Y.

citation count

  • 0

complete list of authors

  • Ma, Guolin||Liu, Jindou||Ke, Yuepeng||Liu, Xin||Li, Minyong||Wang, Fen||Han, Gang||Huang, Yun||Wang, Youjun||Zhou, Yubin

publication date

  • June 2018

publisher