Sensors: Flexible and Stretchable 3 Sensors for Thermal Characterization of Human Skin (Adv. Funct. Mater. 26/2017) Academic Article uri icon

published proceedings

  • Advanced Functional Materials

author list (cited authors)

  • Tian, L., Li, Y., Webb, R. C., Krishnan, S., Bian, Z., Song, J., ... Rogers, J. A.

citation count

  • 13

complete list of authors

  • Tian, Limei||Li, Yuhang||Webb, Richard Chad||Krishnan, Siddharth||Bian, Zuguang||Song, Jizhou||Ning, Xin||Crawford, Kaitlyn||Kurniawan, Jonas||Bonifas, Andrew||Ma, Jun||Liu, Yuhao||Xie, Xu||Chen, Jin||Liu, Yuting||Shi, Zhan||Wu, Tianqi||Ning, Rui||Li, Daizhen||Sinha, Sanjiv||Cahill, David G||Huang, Yonggang||Rogers, John A

publication date

  • January 2017

publisher