An Unprecedented Set of High-Resolution Earth System Simulations for Understanding Multiscale Interactions in Climate Variability and Change Academic Article uri icon

published proceedings

  • JOURNAL OF ADVANCES IN MODELING EARTH SYSTEMS

altmetric score

  • 24.75

author list (cited authors)

  • Chang, P., Zhang, S., Danabasoglu, G., Yeager, S. G., Fu, H., Wang, H., ... Wu, L.

citation count

  • 74

complete list of authors

  • Chang, Ping||Zhang, Shaoqing||Danabasoglu, Gokhan||Yeager, Stephen G||Fu, Haohuan||Wang, Hong||Castruccio, Frederic S||Chen, Yuhu||Edwards, James||Fu, Dan||Jia, Yinglai||Laurindo, Lucas C||Liu, Xue||Rosenbloom, Nan||Small, R Justin||Xu, Gaopeng||Zeng, Yunhui||Zhang, Qiuying||Bacmeister, Julio||Bailey, David A||Duan, Xiaohui||DuVivier, Alice K||Li, Dapeng||Li, Yuxuan||Neale, Richard||Stossel, Achim||Wang, Li||Zhuang, Yuan||Baker, Allison||Bates, Susan||Dennis, John||Diao, Xiliang||Gan, Bolan||Gopal, Abishek||Jia, Dongning||Jing, Zhao||Ma, Xiaohui||Saravanan, R||Strand, Warren G||Tao, Jian||Yang, Haiyuan||Wang, Xiaoqi||Wei, Zhiqiang||Wu, Lixin

publication date

  • December 2020