Direct selective laser sintering of hexagonal barium titanate ceramics Academic Article uri icon

published proceedings

  • JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY

author list (cited authors)

  • Zhang, X., Wang, F., Wu, Z., Lu, Y., Yan, X., Nastasi, M., ... Cui, B.

citation count

  • 4

complete list of authors

  • Zhang, Xiang||Wang, Fei||Wu, Zhipeng||Lu, Yongfeng||Yan, Xueliang||Nastasi, Michael||Chen, Yan||Hao, Yifei||Hong, Xia||Cui, Bai

publication date

  • November 2021

publisher