Correction for Ji et al., Reassessing the atmospheric oxidation mechanism of toluene. Academic Article uri icon

published proceedings

  • Proc Natl Acad Sci U S A

author list (cited authors)

  • Ji, Y., Zhao, J., Terazono, H., Misawa, K., Levitt, N. P., Li, Y., ... Zhang, R.

citation count

  • 4

complete list of authors

  • Ji, Yuemeng||Zhao, Jun||Terazono, Hajime||Misawa, Kentaro||Levitt, Nicholas P||Li, Yixin||Lin, Yun||Peng, Jianfei||Wang, Yuan||Duan, Lian||Pan, Bowen||Zhang, Fang||Feng, Xidan||An, Taicheng||Marrero-Ortiz, Wilmarie||Secrest, Jeremiah||Zhang, Annie L||Shibuya, Kazuhiko||Molina, Mario J||Zhang, Renyi

publication date

  • September 2017