Pore-Edge Tailoring of Single-Atom Iron–Nitrogen Sites on Graphene for Enhanced CO2 Reduction Academic Article uri icon

published proceedings

  • ACS Catalysis

altmetric score

  • 0.25

author list (cited authors)

  • Pan, F., Li, B., Sarnello, E., Fei, Y., Feng, X., Gang, Y., ... Li, Y

citation count

  • 55

complete list of authors

  • Pan, Fuping||Li, Boyang||Sarnello, Erik||Fei, Yuhuan||Feng, Xuhui||Gang, Yang||Xiang, Xianmei||Fang, Lingzhe||Li, Tao||Hu, Yun Hang||Wang, Guofeng||Li, Ying

publication date

  • October 2020