A high-resolution Asia-Pacific regional coupled prediction system with dynamically downscaling coupled data assimilation Academic Article uri icon

published proceedings

  • Science Bulletin

author list (cited authors)

  • Li, M., Zhang, S., Wu, L., Lin, X., Chang, P., Danabasoglu, G., ... Chen, Y.

citation count

  • 4

complete list of authors

  • Li, Mingkui||Zhang, Shaoqing||Wu, Lixin||Lin, Xiaopei||Chang, Ping||Danabasoglu, Gohkan||Wei, Zhiqiang||Yu, Xiaolin||Hu, Huiqin||Ma, Xiaohui||Ma, Weiwei||Jia, Dongning||Liu, Xin||Zhao, Haoran||Mao, Kai||Ma, Youwei||Jiang, Yingjing||Wang, Xue||Liu, Guangliang||Chen, Yuhu

publication date

  • November 2020