Long short-term memory networks in memristor crossbar arrays Academic Article uri icon

published proceedings

  • NATURE MACHINE INTELLIGENCE

altmetric score

  • 35.55

author list (cited authors)

  • Li, C., Wang, Z., Rao, M., Belkin, D., Song, W., Jiang, H., ... Xia, Q.

citation count

  • 224

complete list of authors

  • Li, Can||Wang, Zhongrui||Rao, Mingyi||Belkin, Daniel||Song, Wenhao||Jiang, Hao||Yan, Peng||Li, Yunning||Lin, Peng||Hu, Miao||Ge, Ning||Strachan, John Paul||Barnell, Mark||Wu, Qing||Williams, R Stanley||Yang, J Joshua||Xia, Qiangfei

publication date

  • January 2019