In situ training of feed-forward and recurrent convolutional memristor networks Academic Article uri icon

published proceedings

  • NATURE MACHINE INTELLIGENCE

altmetric score

  • 1.25

author list (cited authors)

  • Wang, Z., Li, C., Lin, P., Rao, M., Nie, Y., Song, W., ... Yang, J. J.

citation count

  • 133

complete list of authors

  • Wang, Zhongrui||Li, Can||Lin, Peng||Rao, Mingyi||Nie, Yongyang||Song, Wenhao||Qiu, Qinru||Li, Yunning||Yan, Peng||Strachan, John Paul||Ge, Ning||McDonald, Nathan||Wu, Qing||Hu, Miao||Wu, Huaqiang||Williams, R Stanley||Xia, Qiangfei||Yang, J Joshua

publication date

  • September 2019